Giấy chứng nhận ISO 14001:2015

Giấy chứng nhận ISO 14001:2015 về thu gom thu gom vận chuyển và xử lý chất thải (bao gồm chất thải nguy hại)

Khách hàng - Đối tác
Artech/Spain
Minilec/India
Qubino/Slovenia
Fibaro/Poland
Vimar/Italy
ABB
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
246
246
245
243
242
236
235
234
233
232
231
229
Siêmnt
Zalo
favebook
favebook
02226.555.814