Giấy chứng nhận ISO 45001:2018

Giấy chứng nhận quốc tế đạt ISO 45001:2018 về vận chuyển và xử lý chất thải

Khách hàng - Đối tác
Artech/Spain
Minilec/India
Qubino/Slovenia
Fibaro/Poland
Vimar/Italy
ABB
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
246
246
245
243
242
236
235
234
233
232
231
229
Siêmnt
Zalo
favebook
favebook
02226.555.814